top of page

Sekretesspolicy

1. Registrator

Namn: Evig Design

FO-nummer: 3146055-2

Hemort: KARLEBY

Telefonnummer: 045 7834 1848

E-postadress: evigdesignfi@gmail.com

2. Dataskyddsombud

Företag: Evig Design

Namn: Johanna Wennström

Hemort: KARLEBY

Telefonnummer: 045 7834 1848

E-post: evigdesignfi@gmail.com

 

3. Syfte med registret

De insamlade personuppgifterna används:

För kundautentisering och åtkomstkontroll. För att leverera kundorder och upprätthålla och utveckla kundrelationen.

 

4. Grund för datainsamling och bearbetning

Kunddata samlas in och behandlas med kundens samtycke eller för att genomdriva ett avtal med kunden.

 

5. Registrets informationsinnehåll

Företags- / kundnamn, företags-ID, adress, e-postadress och telefonnummer.

6. Datalagringsperiod

Personuppgifter lagras så länge som det behövs för att genomföra avtalet med kunden eller för att utveckla kundtjänst.

 

7. Vanliga informationskällor

Registret samlar in information:

Från personen själv. Register som hålls av myndigheten inom de gränser som är tillåtna enligt lag (t.ex. ytj.fi).

 

8. Regelbundna avslöjanden och överföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Informationen avslöjas inte regelbundet utanför företaget. Vissa tredjepartsleverantörer av tjänster eller programvara kan lagra information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kundkontaktinformation, såsom e-post, namn och adress, kan regelbundet överföras för marknadsföringsändamål inom ramen för sekretesslagen (såsom direktmarknadsföring, Facebook-reklamverktyg och opinions- och marknadsundersökningar).

Den information som krävs för redovisning ska vidarebefordras till revisorn, som vederbörligen behåller det material som krävs för redovisning i enlighet med lagen.

I speciella situationer kan personuppgifter lämnas ut till offentliga myndigheter enligt finsk lag.

Informationen som krävs för insamling kommer att vidarebefordras till inkassobyrån om kunden inte har svarat på betalningspåminnelser.

 

9. Användning av cookies

Vi använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator, vilket gör det möjligt för webbansvariga att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att göra det lättare för besökare att logga in på webbplatsen och sammanställa sammanställd information om besökare. Med denna feedback kan vi kontinuerligt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem så att vi kan förse våra kunder med information och tjänster skräddarsydda efter deras individuella behov.

 

Om användaren som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovanstående information via cookies tillåter de flesta webbläsarprogram att du inaktiverar kakefunktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningar.

Det är dock bra att komma ihåg att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.

 

10. Registerskydd

Uppgifterna överförs via en SSL-säker anslutning.

Elektronisk data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Tillgången till uppgifterna är begränsad till de personer som är anställda av den personuppgiftsansvarige som behöver uppgifterna under sina uppgifter.

 

11. Automatiskt beslutsfattande

Inga automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU: s dataskyddsförordning) tas.

 

12. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om henne eller honom som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om inspektion måste skickas undertecknad till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

 

Rätten till kontroll är gratis upp till en gång per år.

 

Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade data eller överföring av data från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.

 

Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling av hans eller hennes personuppgifter.

 

Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av hans data för direkt marknadsföringsändamål.

Johanna Wennström, sisustusarkkitehti

bottom of page